Yrd. Doç. Dr. Salih Kürşad DOLUNAY

Yrd. Doç. Dr. Salih Kürşad DOLUNAY

Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Perşembe, 17 May 2012 07:39

Özgeçmiş

 

1973 yılında Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Yaklaşık beş yıl Nevşehir, Şanlıurfa ve Ankara’da Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe öğretmenlikleri yaptı. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalında, doktora öğrenimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında bitirdi. 2000-2002 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde, 2002-2009 yılları arasında da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Hâlen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

 

 Yayınlarından Bazıları

 

A. Yazılan Ulusal veya Uluslarası Kitap


Salih Kürşad Dolunay, Türkiye Türkçesinde Zaman, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012.

 

B. Yazılan Ulusal veya Uluslararası Kitaplarda Bölümler

 

Salih Kürşad Dolunay, "Dil Bilgisi Öğretiminde Temel Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler", Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi (Ed. Murat Özbay), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 105-128.

Salih Kürşad Dolunay, "Dil Bilgisi Öğretimi", Türkçe Öğretimi El Kitabı (Ed. Abdurrahman Güzel-Halit Karatay), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2013, s. 381-414.

Salih Kürşad Dolunay, "İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerde Kullanılan Zaman Ekleri Üzerinde Sayısal Bir İnceleme", Murat Özbay'a Armağan, Pegem Akademi, Ankara, 2015, s. 475-486.

 

C. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

Salih Kürşad Dolunay. (2010). "Dil Bilgisi Öğretiminin Amacı ve Önemi", Türklük Bilimi Araştırmaları (Journal of Turkology Research), Yıl: 15, Sayı: 27, s. 275-284.

Salih Kürşad Dolunay. (2013). "Ana Dili ve Ana Dil Terimleri", Ana Dili Eğitimi Dergisi (Journal of Mother Tongue), Cilt: 1, Sayı: 1, s. 32-37.

Salih Kürşad Dolunay. (2012). "Türkçe ve Dil Bilgisi Öğretiminde Sıklık Çalışmalarının Yeri", Gazi Türkiyat (Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi), Bahar 2012, Yıl: 6, Sayı:10, s. 81-89.

Halit Karatay, Salih Kürşad Dolunay, Ömer Savaş. (2014). "Türkçe Öğretmenlerinin Etkin Dinleme ve Dönüt Durumları", Ana Dili Eğitimi Dergisi (Journal of Mother Tongue), Güz 2014, Cilt:2, Sayı: 4, s. 85-106.

 

Ç. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


Salih Kürşad Dolunay. (2007). "Okul Kültürü ve Türkçe Öğretimi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, s. 9-22.

 

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


Salih Kürşad Dolunay. (2007)."Türkiye ve Dünyadaki Türkçe Öğretim Merkezleri ve Türkoloji Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme". XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Cilt: 2, s. 286-292.

 

E. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 

Müge Bayraktar, Şematik Öğrenme Modelinin Eleştirel Okuma Becerisini Geliştirmeye Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2012, Bolu.

Ömer Savaş, Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Etkinliklerinin Güncelleştirilmiş Bloom Sınıflamasına Göre Üst Düzey Bilişsel Beceriler Açısından Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2014, Bolu.

M. İrem Mantı,Türkçe Öğrenen Yabancıların Yazılı Anlatımlarında Bağdaşıklık, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstiütüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı (Devam ediyor.)

 

F. Akademik Çalışmalarına Yapılan Atıflar

 

Ahmet Akçay ve Abdullah Şahin. (2012). "Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Bir Web Macerası Tasarımı", Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sonbahar 2012, Yıl: 4, Sayı: 7, s. 25-36.  

Ahmet Akkaya. (2011). Karikatürlerle Dil Bilgisi Öğretimi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Bilim Dalı (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya.

Ahmet Akkaya. (2013). "A Different Activity in Grammer Learning in Turkish Course: Educational Comic Strips", International Journal of Academic Research Part B, September 2013, Volume: 5, No.: 5, pp.118-123.

Ali Göçer. (2015). "Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Dil Bilgisi Öğrenme Alanının Yeri, İşlevi ve Öğretimi: Bütünlük İlkesi ve Tümevarım Yöntemi Ekseninde Tematik Bir Yaklaşım", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Şubat 2015, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 233-242.

Bircan Eyüp. (2012). "The Effect of Computer Assisted Grammar Teaching on The Academic Success of Classroom Teacher Candidates", Educational Research and Reviews,Vol. 7 (13), pp. 309-314.

Cahit Epçaçan. (2013). "Yapılandırıcı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri", JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 6 (4), p. 409-430.

Erhan Yeşilyurt (2011). 6. Sınıflarda Yapım Eklerinin Öğretimine Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bolu.

Erkan Yaman, Özge Vidinlioğlu ve Nihan Çitemel. (2010). "İşyerinde Psikoşiddet, Motivasyon ve Huzur: Öğretmenler Çok Şey mi Bekliyor? Psikoşiddet Mağduru Öğretmenler Üzerine", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 1136-1151.

Esin Yağmur Şahin. (2013). "Arnavutluk'taki Türkçe Öğretmenlerinin Türkçenin Etkili Öğretimi Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 23, s. 57-79.

Esin Yağmur Şahin, Mehmet Gürlek ve Fatih Kana. (2013). "Öğretmen Adaylarının Türk Dilinin Sorunları Üzerine Düşünceleri: Bir Durum Çalışması",Turkish Studies, Vol.8 (9), p. 2557-2569. 

Halit Karatay, Seçil Coşkun ve Nurettin Kartallıoğlu. (2012). "İlköğretim Öğrencilerinin Dil Bilgisi Konularını Öğrenme Düzeyleri", TÜBAR Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı: 32 (Güz 2012), s.199-219.

Hayati Develi. (2013). "Yunus Emre Enstitüsü ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi", Yeni Türkiye, Kasım-Aralık 2013, Yıl: 9, Sayı: 55, s. 1389-1394.

İlhan Erdem ve Mustafa Başaran. (2010). "Mezun Oldukları Bölümlerin Öğretmenlerin Dilbilgisi Öğretimine İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi", TÜBAR Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 15, Sayı: 27, s. 321-339.

İlke Altuntaş (2012). Yedinci Sınıf Türkçe Dersi Konuşma Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana.

İsmet Çetin ve A. Derya Eskimen. (2012). "Avrupa'da Türkoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürüne İlişkin Görüşleri: Fransa INALCO Örneği", Turkish Studies, Vol. 7(1), p. 19-35. 

K. Kaan Büyükikiz ve Sevil Hasırcı. (2013). "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 10, Sayı: 21, s. 145-155.

Kutlay Yağmur ve Gülcan Çolak Bostancı (2013). "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk Toplumunun Dilsel ve Kültürel Özellikleri", Yeni Türkiye Dergisi, Eylül-Ekim 2013, Yıl: 9, Sayı: 54, s. 2928-2945.

Mehmet Akif Çeçen ve Gülşah Mete. (2011). "6-8. Sınıflarda Dil Bilgisi Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, s. 47-62.

Mehmet Nuri Gömleksiz, Ahmet Turan Sinan ve Sezgin Demir. (2010). "İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Yazma Öğrenme Alanının Etkililiğinin Değerlendirilmesi", Turkish Studies, Vol. 5/4, p. 1135-1173.

Melda Karagöz ve Utku Oryaşın. (2014). "Türkçe Ders Kitaplarındaki Dil Bilgisi Etkinliklerinin Metinlerle İlişkisi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Mayıs 2014, Cilt: 3, Sayı: 2, s. 187-194.

Meliha R. Şimşek ve Esin Dündar. (2015). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarının Kültürel İçeriğinin Üç Çevre Modeline Göre Çözümlenmesi", Turkish Studies, Volume 10/3, p. 891-906.

Mine Yeniçeri Alemdar ve Nahit Erdem Köker. (2013). "Öğrencilerin Okul kültürü Algısı Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği", Global Media Journal, Cilt: 3, Sayı: 6, s. 230-261. 

Mustafa Arslan (2012). "Tarihî Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, s. 167-188.

Nahit Erdem Köker ve Mine Yeniçeri Alemdar (2013). "Kurum Kültürü Algısı Zaman İçinde Değişir mi? Ampirik Bir araştırma", İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı:1, s. 32-56.

Nurşat Biçer. (2012). "Hunlardan Günümüze Yabancılara Türkçe Öğretimi", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 1/4, s. 107-133.

Nurşat Biçer, İsmail Çoban ve Sıddık Bakır. (2014). "Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar: Atatürk Üniversitesi Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 29, s. 125-135.

Onur Er, Nurşat Biçer ve Kürşad Çağrı Bozkırlı. (2012). "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 1/2, s. 51-69.

Sadettin Keklik. (2013). "Yeni Eğitim Sistemi (4+4+4) Değişikliği Kapsamında Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının İncelenmesi ve Öneriler", Turkish Studies, Vol. 8/1, p. 1911-1930.

Salih Tokur. (2013). Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi (KKTC Örneği), KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimi Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Ana Bilim Dalı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Lefkoşa.

Seda Kuşçu. (2013). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmen Bilişi ve Öğrenci İnanışları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.

Sedat Karagül. (2010). İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öğretim Programında Belirtilen Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulayabilme Düzeyi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir.

Yıldız Yenen Avcı. (2014). "Türkçe Ders Kitaplarında Ses Olayları", Ege Eğitim Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, s. 497-521.

Yusuf Doğan. (2014). "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Market Broşürlerinden Yararlanma", Journal of Language and Linguistic Studies, April 2014, Volume: 10, Issue: 1, pp. 89-98.

 

G. Akademik Dergilerde Yapılan Hakemlikler

 

1. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Güz 2011, Sayı: 9.

2. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Nisan 2011, Cilt: 31, Sayı: 1.

3. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2011, Cilt: 8, Sayı: 16.

4. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2011, Yıl: 11, Cilt: 11, Sayı: 1 (İki makalede hakemlik).

5. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2013, Yıl: 13, Cilt: 13, Sayı: 1.

6. Ana Dili Eğitimi Dergisi, Kış 2013, Yıl: 1, Sayı: 1.

7. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 10, Sayı: 21.

8. Ana Dili Eğitimi Dergisi, Yaz 2013, Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 3.

9. Ana Dili Eğitimi Dergisi, Güz 2013, Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 4.

10. Ana Dili Eğitimi Dergisi, Bahar 2014, Yıl: 2, Cilt: 2, Sayı: 2.

11.Ana Dili Eğitimi Dergisi, Yaz 2014, Yıl: 2, Cilt: 2, Sayı: 3.

12. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Aralık 2014, Yıl: 18, Sayı: 3.

 

Ğ. Editörlük Yaptığı Dergiler

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2010 yılı 1. sayıdan itibaren dil editörlüğü)

 

Personel Girişi